032216554
example@example.com

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY https://abcnakolach.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem https://abcnakolach.pl , w tym z udostępnianych na niej Treści lub narzędzi oraz zakres i rodzaje Usług świadczonych przez abc na kołach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Wiśniowa 11 poprzez Stronę lub za jej pośrednictwem.
2. Właścicielem Strony jest abc na kołach sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Wiśniowa 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000586936, NIP 7773256225, REGON 363025220
3. Właściciel Strony świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polski.
4. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Strony zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
5. Regulamin w formie elektronicznej dostępny jest w stopce Strony, a w formie papierowej w siedzibie abc na kołach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11
6. Korzystanie ze Strony prowadzonej pod adresem https://abcnakolach.pl jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie. W razie braku zgody na warunki określone w Regulaminie Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania ze Strony.
7. Wszelkie Informacje przedstawione i udostępnianie na Stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

§2. DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy regulamin strony internetowej https://abcnakolach.pl.
2. Strona – strona internetowa prowadzona pod adresem https://abcnakolach.pl.
3. Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca ze Strony, która ukończyła 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
4. Usługi – usługi elektroniczne udostępniane przez Właściciela Strony poprzez Stronę lub za jej pośrednictwem.
5. Właściciel Strony – abc na kołach sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Wiśniowa 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000586936, NIP 7773256225, REGON 363025220
6. Treści – wszelkiego rodzaju materiały udostępniane na Stronie, w tym materiały tekstowe, oprogramowanie, skrypty, grafika, zdjęcia, dźwięk, muzyka, nagrania wideo, materiały audiowizualne, elementy interaktywne i inne materiały, które Użytkownik może przeglądać lub do których może uzyskać dostęp.
7.
§3. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wymagania techniczne niezbędne dla prawidłowego działania Strony i korzystania z Usług świadczonych poprzez Stronę lub za jej pośrednictwem określone zostały poniżej:

1. Dostęp do Sieci Internet.
2. Przeglądarka internetowa: z obsługą Internet Explorer 10+, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari w wersjach aktualnych na dzień 17.11.2016
3. Włączona obsługa ciasteczek

Właściciel strony nie odpowiada ani nie gwarantuje jednak, iż zapewnienie powyższych wymogów technicznych w każdym przypadku umożliwi korzystanie ze Strony lub z jego poszczególnych elementów w każdym przypadku i w pełnym zakresie.

§4. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

1. Korzystanie ze Strony odbywa się za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Strony, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Użytkownika.
2. Użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać żadnej części Strony, Treści udostępnianych na Stronie ani Usług świadczonych poprzez Stronę lub za jej pośrednictwem.
3. Użytkownik zobowiązuje się nie omijać, nie blokować ani w inny sposób nie zakłócać działania elementów zabezpieczenia Strony, ani nie podejmować działań, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie ze Strony, czy Treści udostępnianych na Stronie.
4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu oraz z tytułu skutków takiego naruszenia
5. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą spowodować okresowy brak dostępności Strony oraz Usług świadczonych poprzez Stronę lub za jej pośrednictwem.
6. Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Strony wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych) po stronie Użytkownika.
7. Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie lub wyłączenie możliwości korzystania ze Strony lub Usług świadczonych poprzez Stronę lub za jej pośrednictwem spowodowane działaniem siły wyższej.
8. Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez Użytkownika informacji zamieszczonych na Stronie. Właściciel Strony nie odpowiada za szkody lub straty Użytkownika lub osób trzecich związane w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem tych informacji.

§5. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Właściciel Strony za jej pośrednictwem będzie udostępniał następujące rodzaje Usług:
a. Udostępnianie Treści – usługa polegające na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do materiałów o różnorodnej tematyce, które są umieszczone na Stronie;
b. Przesyłanie Użytkownikom zamówionych materiałów – usługa polegająca na przesyłaniu Użytkownikom, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę w drodze przesłania Właścicielowi Strony adresu swojej poczty elektronicznej materiałów informacyjnych dotyczących produktów oferowanych przez abc na kołach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11.
2. Właściciel Strony może w dowolnym momencie zmienić zakres lub rodzaj świadczonych Usług, a także rozszerzyć, ograniczyć lub zaprzestać oferowania niektórych funkcjonalności lub całości Usług świadczonych poprzez lub za pośrednictwem Strony oraz Treści udostępnianych na Stronie.
3. Właściciel Strony zapewnia Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o:
a. szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
b. funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca;
zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

§6. PRAWA AUTORSKIE

1. Zawartość Strony jest chroniona prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie, zwielokrotnianie, powielanie, rozpowszechnianie, upublicznianie, ponowne publikowanie, opracowywanie Treści znajdujących się na Stronie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela Strony.
2. Użytkownik może korzystać ze Strony wyłącznie w celach niekomercyjnych. Korzystając ze Strony Użytkownik nie nabywa do Strony ani do Treści żadnego tytułu prawnego ani praw własności intelektualnej. Wszelkie prawa własności i inne prawa, w tym prawa autorskie do Strony pozostają własnością Właściciela Strony.
3. Powyższe ograniczenie dotyczy także umieszczonych na Stronie znaków towarowych, znaków handlowych, logotypów i innych oznaczeń.
4. Strona może zawierać odesłania (np. hyperlinki, bannery lub przyciski) do innych stron internetowych. Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na innych stronach internetowych oraz za bezpieczeństwo i funkcjonowanie tych stron internetowych.

§7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są w „Polityce Prywatności” dostępnej pod linkiem https://abcnakolach.pl/polityka-prywatnosci

§8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA STRONY

1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Strony lub udostępnianych poprzez Stronę lub za jej pośrednictwem Usług („Reklamacja”).
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej);
b. dokładne określenie przedmiotu reklamacji i okoliczności uzasadniających reklamację.
3. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres: marketing@abcnakolach.pl
4. Reklamacje będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Właściciela Strony.
5. Odpowiedź na Reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w Reklamacji.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie.
2. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania ze Strony, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji określonych Usług udostępnianych poprzez Stronę lub za jej pośrednictwem.
3. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie Regulaminu Właściciel Strony powiadomi Użytkowników w drodze zamieszczenia stosownej informacji na Stronie. Nowy lub zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od momentu jego publikacji na Stronie. Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu, jest zobowiązany zaprzestać korzystania ze Strony i z Usług oferowanych poprzez Stronę lub za jej pośrednictwem. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony i z Usług po dniu wejścia w życie nowego lub zmienionego Regulaminu zostanie potraktowane jako akceptacja Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.