REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ABC NA KOŁACH („Czekolada”)

(dalej: „Regulamin”)

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej ABC na kołach „Czekolada”, zwanej dalej „Akcją”.
 2. Organizatorem Akcji jest spółka pod nazwą ABC na kołach sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000586936, NIP: 777-32-56-225, REGON: 363025220 (dalej: „ABC na kołach” lub „Organizator”).
 3. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach funkcjonowania Sklepów prowadzonych przez Agentów współpracujących z ABC na kołach.
 4. Akcja trwa od dnia 14.12.2021 r. do odwołania albo do wyczerpania puli Nagród. Informacja o wyczerpaniu puli Nagród zostanie umieszczona na stronie internetowej https://www.abcnakolach.pl/regulamin-akcji-czekolada/. Dalsze informacje dotyczące Akcji będą umieszczane na stronie internetowej https://www.abcnakolach.pl/regulamin-akcji-czekolada/ . Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
 5. Uczestnikiem Akcji jest podmiot, który spełni wszystkie warunki wzięcia udziału w Akcji, które określone są w niniejszym Regulaminie.

 

 • 2. DEFINICJE
 1. Akcja – oznacza akcję o charakterze promocyjnym organizowaną przez ABC na kołach, której warunki i zasady określone zostały w Regulaminie.
 2. Ulotka promocyjna – oznacza specjalną ulotkę, na której przedstawione są informacje o Akcji.
 3. Organizator – oznacza spółkę wskazaną w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 4. Sklep – oznacza obwoźny sklep prowadzony przez Agenta z logo ABC na kołach.
 5. Agent – oznacza przedsiębiorcę prowadzącego obwoźny sklep w imieniu ABC na kołach, na podstawie zawartej z ABC na kołach umowy agencyjnej.
 6. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, biorącą udział w Akcji.
 7. Zakup – oznacza zawarcie w Sklepie umowy sprzedaży towaru z zobowiązaniem do zapłacenia przez Uczestnika ceny w kwocie co najmniej 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych 00/100 brutto), objętej jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą VAT, przy czym do wartości tej nie wlicza się ceny zapłaconej z tytułu nabycia towarów wskazanych w § 4 ust. 4 Regulaminu. Zakup uważany jest za dokonany w momencie zapłaty ceny w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.
 8. Nagroda – wskazany w Regulaminie produkt, który Uczestnik może zakupić w promocyjnej cenie po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

 

 • 3. ZASADY AKCJI
 1. Akcja polega na zakupie i wydaniu Uczestnikowi Akcji Nagrody w promocyjnej cenie po spełnieniu warunków Zakupu (opisanego w § 2 ust. 7 Regulaminu).
 2. Ulotki promocyjne dystrybuowane są drogą pocztową lub tradycyjną (poprzez bezpośrednie przekazanie ulotki) do potencjalnych Uczestników Akcji, zamieszkujących tereny, na których prowadzą działalność Sklepy ABC na kołach. Warunkiem otrzymania ulotki promocyjnej jest zamieszkanie na terenie, na których Sklep Abc na kołach prowadzi działalność. Ulotki promocyjne są dystrybuowane od dnia 14.12.2021 do odwołania lub do wyczerpania puli Nagród.

 

 • 4 PRZYZNAWANIE

 

 1. Warunkiem zakupu Nagrody w cenie promocyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jest okazanie i oddanie Agentowi, w czasie trwania Akcji, ulotki promocyjnej oraz realizacja Zakupu produktów o łącznej wartości minimum 10 zł (dziesięć złotych), z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5 poniżej. Po realizacji Zakupu i kupnie Nagrody zgodnie z Regulaminem Agent zatrzyma ulotkę promocyjną i przekaże ją Organizatorowi.
 2. Po upływie okresu trwania Akcji, ulotka promocyjna traci ważność i nie będzie uprawniała do zakupu Nagrody w promocyjnej cenie.
 3. Ulotki promocyjne nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy oraz nie mogą stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego, niż określony w niniejszym Regulaminie.
 4. Z Akcji wyłączone są następujące produkty:
  1. napoje alkoholowe, w tym piwo, w rozumieniu art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1119 ze zm.);
  2. wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2021, poz. 276 ze zm.);
  3. produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2021, poz. 974 ze zm.);
  4. preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2021 ze zm.) oraz przedmioty służące do karmienia niemowląt;
  5. doładowania do telefonów komórkowych.
 5. Jeżeli dowód zakupu (np. paragon), będzie obejmować zakup produktów, o których mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu, wartość tych produktów zostanie odjęta od łącznej wartości zakupionych produktów objętych danym dowodem zakupu. Jeśli wartość zakupionych produktów po odjęciu towarów z grup wskazanych w § 4 ust. 6 Regulaminu nie przekroczy 10 złotych brutto, Nagroda się nie należy.
 6. W przypadku gdy Uczestnik nie zgłosi chęci zakupu Nagrody w trakcie dokonywania Zakupu, najpóźniej w momencie zapłaty, Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 7. Wydana Uczestnikowi ulotka promocyjna może być wykorzystana wyłącznie jeden raz i nie podlega zwrotowi. Na podstawie jednej ulotki promocyjnej można uzyskać prawo zakupu jednej Nagrody.
 8. W czasie trwania Akcji Organizator dopuszcza możliwość czasowej zmiany regulaminu w poszczególnych sklepach przeprowadzających Akcję w zakresie:
  1. Obniżenia bądź podwyższenia kwoty określonej w § 2 ust. 7 Regulaminu upoważniającej do zakupu Nagrody w promocyjnej cenie,
  2. wydłużenia lub skrócenia określonego w § 1 ust. 4 Regulaminu terminu trwania Akcji,
  3. zmiany Nagrody określonej w § 5 ust. 1 Regulaminu,
  4. zmiany ceny promocyjnej Nagrody określonej w § 5 ust. 1 Regulaminu,
  5. zmiany ceny Nagrody określonej w § 5 ust. 1 Regulaminu.

 

 • 5 NAGRODY
 1. Uczestnik, który przyjdzie do Sklepu z ulotką promocyjną w terminie obowiązywania Akcji oraz przekażę tę ulotkę Agentowi, ma prawo do zakupu w cenie promocyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) Nagrody tj. czekolady Amelia o wadze 100g – o wartości 3,00 zł brutto (słownie: trzy złote 00/100).
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 3. Nagrody w cenie promocyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) będą sprzedawane w terminie od 14.12.2021 do czasu zakończenia Akcji. Po zakończeniu Akcji lub w razie wcześniejszego wyczerpania puli Nagród niewykorzystane ulotki promocyjne tracą ważność.
 4. Fakt sprzedaży Nagrody w promocyjnej cenie będzie widoczny na dowodzie zakupu.

 

 • 6. REKLAMACJE
  1. W przypadku przeprowadzenia Akcji niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
  2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:
 1. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@abcnakolach.pl lub
 2. pisemnie na adres: ABC na kołach sp. z o.o., ul. Taśmowa 7A, 02-677 Warszawa.
  1. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim był możliwy w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
  2. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu lub produktów objętych Zakupem w Sklepie.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
  4. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
  5. Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest Organizator.
  6. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod_bow@eurocash.pl lub telefonicznie pod numerem 613332272 lub pisemnie na adres siedziby Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  7. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej, w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zaś w przypadku Uczestników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych takiego Uczestnika zgłaszającego reklamację jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
  9. Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
  10. Uczestnik ma również prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do czasu rozpatrzenia reklamacji, chyba że przepisy obowiązującego prawa nakładają na Organizatora obowiązek dłuższego przechowywania danych osobowych.
  11. Podane dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych.
 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji zawarte w niniejszym Regulaminie.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny, dodatkowy w stosunku do Regulaminu. Wiążące są jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Akcji.
 5. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej https://www.abcnakolach.pl/regulamin-akcji-czekolada/ oraz w siedzibie Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników.
 7. W przypadku wprowadzenia przez odpowiednie organy administracji publicznej ograniczeń i restrykcji dotyczących działalności sklepów i placówek handlowych w związku z obowiązującym od dnia 20 marca 2020 r. na terenie Polski stanem epidemii, wprowadzonym na skutek wirusa SARS CoV-2, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w drodze zmiany Regulaminu, z tym zastrzeżeniem że zmiana Regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników, w szczególności naruszać uprawnień uzyskanych przez Uczestników przed dokonaniem zmiany w Regulaminie.
 8. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej https://www.abcnakolach.pl/regulamin-akcji-czekolada/