1.         Program bonus na start organizowany jest przez abc na kołach sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach,
przy ul. Wiśniowej 11, 62-052 Komorniki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000586936, REGON 363025220, NIP 7773256225 (dalej: Spółka),

2.           Program bonus na start dedykowany jest dla osób, które podpiszą umowę agencyjną od 07.02.2022 r. włącznie.

3.           Agentem nazywa się osobę prowadzącą działalność gospodarczą w formie sklepu mobilnego z logo „abc na kołach” na podstawie umowy agencyjnej zawartej ze Spółką.

4.           Organizacja programu oparta jest na przyrzeczeniu publicznym.

5.           Program bonusowy związany jest z dodatkową gratyfikacją pieniężną dla Agenta, która ma zastosowanie w następujący sposób: Agent, który podpisze ze Spółką umowę agencyjną od 07.02.2022 r, włącznie, otrzyma ratalną gratyfikację finansową w kwocie 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) netto. Wypłata gratyfikacji nastąpi w trzech ratach, po spełnieniu warunków określonych w punktach 5-9 niniejszej procedury, w następujących cyklach:

 

1-       po upływie pełnych 3 miesięcy obowiązywania umowy agencyjnej – 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) netto

2-       po upływie pełnych 6 miesięcy obowiązywania umowy agencyjnej – 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) netto,

3-       po upływie pełnych 12  miesięcy obowiązywania umowy agencyjnej – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) netto

 

Wypłata gratyfikacji będzie realizowana wraz z wypłatą prowizji, zgodnie z postanowieniami umowy agencyjnej, za miesiąc, w którym zostały spełnione warunki.

6.           Program nie dotyczy osób, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających wejście w życie niniejszej procedury były związane ze Spółką umową agencyjną.

7.           Program nie dotyczy osób, które na dzień 1.02.2022 są związane ze spółką umową agencyjną.

8.           Warunkiem wypłaty gratyfikacji jest brak zaległości we wpłacie utargów zgodnie z zapisami umowy agencyjnej. W razie zaistnienia zaległości, o których mowa wyżej, wypłata gratyfikacji zostanie wstrzymana do czasu uregulowania zaległości we wpłacie utargów.

9.           Dodatkowo warunkiem wypłaty gratyfikacji jest fakt, że w momencie dokonywania wypłaty prowizji, która powinna być powiększona o gratyfikację, umowa agencyjna nadal trwa i agent nie pozostaje w okresie wypowiedzenia.

10.        Wszelkie spory wynikające z programu bonusowego będą rozpatrywane zgodnie z zapisami niniejszej procedury, na poziomie wewnętrznym, przez następujące osoby: Dyrektor Generalny abc na kołach oraz Menadżer ds. operacji i ekspansji abc na kołach.

11.        Spółka zastrzega sobie prawo do zakończenia programu bonusowego w każdym czasie – nie wpływa
to jednak na prawa nabyte w trakcie trwania procedury.

12.        W zakresie nieuregulowanym w niniejszej procedurze stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.