REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ABC NA KOŁACH („razem z abc na kołach”)

(dalej: „Regulamin”)

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej ABC na kołach „razem z abc na kołach”, zwanej dalej „Akcją”

2.      Organizatorem Akcji jest spółka pod nazwą ABC na kołach sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000586936, NIP: 777-32-56-225, REGON: 363025220 (dalej: „ABC na kołach” lub „Organizator”).

3.      Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach funkcjonowania Sklepów prowadzonych przez Agentów współpracujących z ABC na kołach.

4.      Akcja trwa od dnia 4.10.2021 r. do 30.11.2021 r. lub do wyczerpania puli nagród. Informacja o wyczerpaniu zapasów Nagród zostanie umieszczona na stronie internetowej https://www.abcnakolach.pl/regulamin-akcji. Dalsze informacje dotyczące Akcji będą umieszczone na stronie internetowej https://www.abcnakolach.pl/regulamin-akcji/ .

5.      Uczestnikiem Akcji jest podmiot, który spełni wszystkie warunki wzięcia udziału w Akcji, które określone są w niniejszym Regulaminie.

 

§ 2. DEFINICJE

1.      Akcja – oznacza akcję promocyjną o charakterze lojalnościowym organizowaną przez ABC na kołach, której warunki i zasady określone zostały w Regulaminie.

2.      Kupon promocyjny – oznacza specjalny arkusz na Numery paragonów/Naklejki dostępny nieodpłatnie w Sklepach, który zawiera miejsce na 10 (dziesięć) Numerów paragonów/Naklejek.

3.      Numer paragonu/Naklejka – oznacza znak legitymacyjny, z którym związane są Punkty.

4.      Organizator – oznacza spółkę wskazaną w § 1 ust. 2 Regulaminu.

5.      Punkty – oznaczają punkty zbierane w Akcji w postaci Numerów paragonów/Naklejek.

6.      Sklep – oznacza obwoźny sklep prowadzony przez Agenta z logo ABC na kołach.

7.      Agent – oznacza przedsiębiorcę prowadzącego obwoźny sklep w imieniu ABC na kołach, na podstawie zawartej umowy agencyjnej.

8.      Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, biorącą udział w Akcji.

9.      Zakup – oznacza zawarcie w Sklepie umowy sprzedaży o jednorazowej wartości oraz zobowiązanie do zapłacenia przez Uczestnika co najmniej 25 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć złotych brutto), objętej jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą VAT, przy czym do wartości tej nie wlicza się ceny zapłaconej z tytułu nabycia towarów wskazanych w § 4 ust. 6 Regulaminu. Zakup uważany jest za dokonany w momencie zapłaty ceny w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

10.   Nagroda – wskazany w Regulaminie produkt, który Uczestnik może otrzymać po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

 

§3. ZASADY AKCJI

1.      Akcja polega na zbieraniu przez Uczestników Punktów. Punkty można wykorzystać w sposób opisany w § 4 Regulaminu.

2.      Punkty są zbierane przez Uczestnika w postaci Numerów paragonów/Naklejek do gromadzenia na Kuponie promocyjnym. Agent wpisuje na Kuponie promocyjnym Numer paragonu po dokonaniu Zakupu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie/wydaje Naklejkę.

3.      Numery paragonów wpisywane są na Kuponie promocyjnym przez Agenta w Sklepie a Naklejki są wydawane przez Agentów Uczestnikom, w okresie od 4.10.2021 r. do 30.11.2021 r. na zasadach określonych w Regulaminie, o ile Uczestnik najpóźniej w momencie zapłaty za Zakup wyrazi wolę ich odebrania.

 

§4 PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

1.      W okresie obowiązywania Akcji, tj. w okresie od 4.10.2021 r. do 30.11.2021 r. Punkty przyznawane są wedle następującej zasady, z zastrzeżeniem postanowień § 4 pkt. 6-8 Regulaminu, Uczestnik Akcji:

a.      za każde zakupy za minimum 25 złotych (słownie: dwadzieścia pięć złotych) brutto wydane jednorazowo w jednym ze Sklepów w czasie obowiązywania Akcji, o którym mowa w § 1 pkt 4 Regulaminu, po dokonaniu płatności – otrzyma wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu – jeden Punkt w postaci  Numeru paragonu wpisanego na Kupon promocyjny/Naklejki, na którym to Kuponie znajduje się miejsce na 10 (dziesięć) miejsc na uzupełnienie Numeru paragonu/naklejenie Naklejki.

b.      w przypadku, gdyby tego samego dnia Uczestnik dokonał kolejnego Zakupu, Punkty nie przysługują. Uczestnik ma prawo otrzymać tylko jeden Punkt za Zakup danego dnia.

2.      Uczestnik, który zbierze 10 Punktów w postaci wpisanych na Kupon promocyjny Numerów paragonów/naklejonych Naklejek oraz w czasie trwania Akcji przekaże Agentowi w  jego Sklepie uzupełniony Kupon promocyjny, zyskuje prawo do otrzymania Nagrody.

3.      Warunkiem otrzymania Nagrody jest okazanie i oddanie Agentowi, w czasie trwania Akcji, uzupełnionego Kuponu promocyjnego z uzupełnioną odpowiednią ilością Numerów paragonów/Naklejek. Agent zatrzyma Kupon promocyjny i przekaże go Organizatorowi.

4.      Po upływie okresu trwania Akcji, Kupon promocyjny traci ważność i nie będzie uprawniał do otrzymania Nagrody.

5.      Kupony promocyjne nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy oraz nie mogą stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego, niż określony w niniejszym Regulaminie.

6.      Z Akcji wyłączone są następujące produkty:

a.      napoje alkoholowe, w tym piwo, w rozumieniu art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1119 ze zm.);

b.      wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2021, poz. 276 ze zm.);

c.      produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2021, poz. 974 ze zm.);

d.      preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2021 ze zm.) oraz przedmioty służące do karmienia niemowląt;

e.      doładowania do telefonów komórkowych.

7.      Jeżeli dowód zakupu (np. paragon), będzie obejmować zakup produktów, o których mowa w § 4 pkt 6 Regulaminu, wartość tych produktów zostanie odjęta od łącznej wartości zakupionych produktów objętych danym dowodem zakupu. Jeśli wartość zakupionych produktów po odjęciu towarów z grup wskazanych w § 4 pkt 6 Regulaminu nie przekroczy 25 złotych brutto, Punkt się nie należy.

8.      W przypadku gdy, Uczestnik nie zgłosi chęci otrzymania Punktu na Kuponie promocyjnym bezpośrednio po dokonaniu Zakupu, najpóźniej w momencie zapłaty, Uczestnik traci prawo do Punktu.

9.      Wydany Uczestnikowi w Sklepie Kupon promocyjny może być wykorzystany wyłącznie jeden raz i nie podlega zwrotowi. Na podstawie Punktów zebranych na jednym Kuponie promocyjnym można uzyskać prawo zakupu jednej Nagrody.

10.   Punkty umieszczone na poszczególnych, odrębnych Kuponach promocyjnych nie sumują się.

11.   W czasie trwania akcji Organizator dopuszcza możliwość czasowej zmiany regulaminu w poszczególnych sklepach przeprowadzających akcję w zakresie:

a.      Obniżenia kwoty określonej w § 4 pkt. 1a upoważniającej do otrzymania jednego Punktu,

b.      zwiększenie ilości otrzymanych Punktów za zakup za minimum 25 zł brutto określoną w w § 4 pkt. 1a,

c.      wydłużeniu terminu akcji określonego w § 1 pkt. 4,

informacja o zmianie w Regulaminie Akcji zostanie przekazana Uczestnikom przez Agentów oraz będzie do wglądu na życzenie w danym Sklepie.

 

§ 5 NAGRODY

1. Uczestnik, który zbierze 10 Numerów paragonów/Naklejek na Kuponie promocyjnym i przekaże go w terminie obowiązywania Akcji Agentowi w Sklepie ma prawo do uzyskania w cenie promocyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jednej z poniższych Nagród:

 

a. Termometr zaokienny – o wartości 20 zł brutto

b. Czajnik nierdzewny – o wartości 25 zł brutto

 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

3. Nagrody będą wydawane w terminie od 4.10.2021 do 30.11.2021. Po upływie wskazanego w zdaniu poprzednim terminu lub w razie wcześniejszego wyczerpania puli Nagród niewykorzystane Kupony promocyjne, Naklejki przepadają.

4. Fakt wydania Nagrody będzie widoczny na paragonie.

 

§ 6. REKLAMACJE

1.      W przypadku przeprowadzenia Akcji niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2.      W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a.      pocztą elektroniczną na adres kontakt@abcnakolach.pl lub

b.      pisemnie na adres: ABC na kołach sp. z o.o., ul. Taśmowa 7A, 02-677 Warszawa.

3.      Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4.      W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu lub produktów objętych Zakupem w Sklepie.

5.      Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora.

6.      Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

7.      Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest Organizator.

8.      Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod_bow@eurocash.pl lub telefonicznie pod numerem 613332272 lub pisemnie na adres siedziby Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

9.      Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej, w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zaś w przypadku Uczestników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych takiego Uczestnika zgłaszającego reklamację jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi na reklamację.

10.   Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia reklamacji.

11.   Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

12.   Uczestnik ma również prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do czasu rozpatrzenia reklamacji, chyba że przepisy obowiązującego prawa nakładają na Organizatora obowiązek dłuższego przechowywania danych osobowych.

13.   Podane dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji zawarte w niniejszym Regulaminie.

2.      We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3.      Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny, dodatkowy w stosunku do Regulaminu. Wiążące są jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4.      Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Akcji.

5.      Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej https://www.abcnakolach.pl/regulamin-akcji/ oraz w siedzibie Organizatora.

6.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników.

7.      W przypadku wprowadzenia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń i restrykcji dotyczących działalności sklepów i placówek handlowych w związku z obowiązującym od dnia 20 marca 2020 r. na terenie Polski stanem epidemii, wprowadzonym na skutek wirusa SARS CoV-2, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w drodze zmiany Regulaminu, z tym zastrzeżeniem że zmiana Regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników, w szczególności naruszać uprawnień uzyskanych przez Uczestników przed dokonaniem zmiany w Regulaminie.

 

8.      Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej https://www.abcnakolach.pl/regulamin-akcji/.